Kec
Hindu
Islam
Buddha
Kristen
Katolik
Khonghucu
Jumlah
Densel
204.869

37.209

4.321

9.858

4.636

55

163.061
Dentim

124.608

21.707

1.188

4.834

2.836

36

120.386

Denbar

185.143

59.437

3.953

9.640

4.490

85

188.020

Denut

161.104

33.839

5.407

6.269

2.865

35

165.110

Jumlah
675.724